શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓ તેમના લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે સતત ઉત્સાહિત રહે છે. તેમના ઉત્સાહ માં ઉમેરો કરવા માટે, કોલેજ તેમને પ્રોત્સાહિત કરી અને યોગ્ય ઘડતર થકી તેમનામાં રહેલી પ્રતિભા ને ખીલવી પ્રગતિના પંથે દોરે છે .ઉદાહરણરૂપે અમુક ઉત્સાહિત વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક, સહઅભ્યાસિક અને રમત ગમત જેવી પ્રવૃત્તિઓમાં મેળવેલ સિદ્ધિ નું વર્ણન નીચે મુજબ છે.

Details of University Topper in PG Semester-I Academic Year 2022-23
Sr No. Photo Name of Student Course and Semester વિષય ગુણ
1 Shaikh Nakibahmed Tanvirahmed M.Sc. Semester-I Microbiology Paper 1004 52/70
Details of University Topper in UG Semester-II Academic Year 2022-23
Sr No. Photo Name of Student Course and Semester વિષય ગુણ
1 Ganvit Mayurbhai Ishwarbhai B.Sc. Semester- II Botany Paper-201 41/50
2 Ganvit Mayurbhai Ishwarbhai B.Sc. Semester- II Botany Paper-202 41/50
3 Jetani Rajkumar Jadavbhai B.Sc. Semester- II Computer Science-201 45/50
4 Jetani Rajkumar Jadavbhai B.Sc. Semester- II Computer Science-202 36/50
5 Jetani Rajkumar Jadavbhai B.Sc. Semester- II Mathematics Paper-201 50/50
6 Jetani Rajkumar Jadavbhai B.Sc. Semester- II Mathematics Paper-202 45/50
Details of University Topper in Mathematics in UG Semester-VI Academic Year 2022-23
Sr No. Photo Name of Student Course and Semester વિષય ગુણ
1 Ganvit Viralkumar Sunilbhai B.Sc. Semester- VI Operations Research-II 50/50
2 Desai Sanjaykumar Arvindbhai B.Sc. Semester- VI Operations Research-II 50/50
3 Kurungda Susmitaben Ishwarbhai B.Sc. Semester- VI Operations Research-II 50/50
શૈક્ષણિક સિદ્ધિ
1 Jetani Rajkumar Jadavbhai 2022-23 એફ.વાય.બી.એસસી. ગણિતમાં ટોપર 90.05%
2 Sambhar Chetnaben Ashvinbhai 2022-23 એફ.વાય.બી.એસસી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 70.83%
3 Ganvit Mayurbhai Ishvarbhai 2022-23 એફ.વાય.બી.એસસી. વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર 70.55%
4 Ganvit Dipeshbhai Vasantbhai 2022-23 એફ.વાય.બી.એસસી. રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 70.27%
5 Kalmimaheta Priyanshikumari Mukeshbhai 2022-23 એફ.વાય.બી.એસસી. રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 70.09%
6 Patel Divyeshbhai Dineshbhai 2022-23 એસ.વાય.બી.એસ.સી. ગણિતમાં ટોપર 70.93%
7 Patel Sahiniben Rajeshbhai 2022-23 એસ.વાય.બી.એસ.સી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 70.43%
8 Patel Maitri Pravinbhai 2022-23 એસ.વાય.બી.એસ.સી. વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર 70.07%
9 Dahvad Arunaben Kakadbhai 2022-23 એસ.વાય.બી.એસ.સી. રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 80.31%
10 Ganvit Viralkumar Sunilbhai 2022-23 ટી.વાય.બી.એસ.સી. ગણિતમાં ટોપર 80.91%
11 Barot Vaishnavi Miteshkumar 2022-23 ટી.વાય.બી.એસ.સી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 70.45%
12 Jadav Abhaybhai Sunilbhai 2022-23 ટી.વાય.બી.એસ.સી. વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર 70.27%
13 Patel Niharikakumari Rasikbhai 2022-23 ટી.વાય.બી.એસ.સી. રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 80.23%
14 Ganvit Snehalkumari Dineshbhai 2022-23 M.Sc.Part-1 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 80.08%
15 Patel Anjali Babubhai 2022-23 M.Sc.Part-1 રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 80%
16 Jani Shitalben Jitendrakumar 2022-23 પી.જી.ડી.એમ.એલ.ટી. Topper in PGDMLT 80.70%
17 Garasiya Khyati Nitinbhai 2022-23 M.Sc.Part-2 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 70.58%
18 Patel Niraliben Jayeshbhai 2022-23 M.Sc.Part-2 રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 80%
19 Dahwad Arunaben Kakadbhai 2021-22 એફ.વાય.બી.એસસી. રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 83.60%
20 Patel Sahiniben Rajeshbhai 2021-22 એફ.વાય.બી.એસસી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 73.60%
21 Valangar Divyesh Hareshbhai 2021-22 એફ.વાય.બી.એસસી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 73.60%
22 Thorat Amishaben Rajeshbhai 2021-22 એફ.વાય.બી.એસસી. વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર 76.80%
23 Patel Divyeshbhai Dineshbhai 2021-22 એફ.વાય.બી.એસસી. ગણિતમાં ટોપર 82.30%
24 Patel Niharikakumari Rasikbhai 2021-22 એસ.વાય.બી.એસ.સી. રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 82.30%
25 Barot Vaishnavi Miteshkumar 2021-22 એસ.વાય.બી.એસ.સી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 92.30%
26 Padvi Minalkumari N. 2021-22 એસ.વાય.બી.એસ.સી. વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર 80.50%
27 Ganvit Viralkumar Sunilbhai 2021-22 એસ.વાય.બી.એસ.સી. ગણિતમાં ટોપર 87.70%
28 Patel Jayrajkumar Babubhai 2021-22 ટી.વાય.બી.એસ.સી. રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 83%
29 Patel Shivaniben Dineshbhai 2021-22 ટી.વાય.બી.એસ.સી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 69.10%
30 Ganvit Mayuriben Natvarbhai 2021-22 ટી.વાય.બી.એસ.સી. વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર 76.40%
31 Patel Virajbhai Mukeshbhai 2021-22 ટી.વાય.બી.એસ.સી. ગણિતમાં ટોપર 89.10%
32 Rabari Satikumari Jethabhai 2021-22 M.Sc. Part-1 રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 80%
33 Bhoya Suvarnakumari Dhirubhai 2021-22 M.Sc. Part-1 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 68%
34 Patel Dixitakumari Nileshbhai 2021-22 M.Sc. Part-1 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 68%
35 Patel Rajkumar Vinodbhai 2021-22 M.Sc. Part-1 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 68%
36 Patel Rinkalkumari Thakorbhai 2021-22 M.Sc. Part-1 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 68%
37 Pavar Sunitaben Somabhai 2021-22 M.Sc. Part-1 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 68%
38 Ganvit Urvashiben Babubhai 2021-22 M.Sc. Part-1 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 68%
39 Patel Rutvik Girishbhai 2021-22 M.Sc. Part-2 રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 84.20%
40 Bisht Gayatri Nandan Singh 2021-22 M.Sc. Part-2 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 80%
41 Kumavat Poojaben Mulchand 2021-22 M.Sc. Part-2 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 80%
42 Panwala Aayushi 2021-22 M.Sc. Part-2 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 80%
43 પટેલ અંજલિ જયંતીભાઇ 2021-22 M.Sc. Part-2 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 80%
44 Patel Roshniben Anilkumar 2021-22 M.Sc. Part-2 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 80%
45 Shaikh Shahilbhai Yusufbhai 2021-22 M.Sc. Part-2 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 80%
46 Tandel Jayneshkumar Ambelal 2021-22 M.Sc. Part-2 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 80%
47 Mehta Nishi Dineshbhai 2021-22 પી.જી.ડી.એમ.એલ.ટી. Topper in PGDMLT 69.71%
48 Patel Niraliben Jayeshbhai 2020-21 ટી.વાય.બી.એસ.સી. રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 91.80%
49 Kurkutiya Salonikumari Babarbhai 2020-21 ટી.વાય.બી.એસ.સી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 59.50%
50 Patel Shreya Uttambhai 2020-21 ટી.વાય.બી.એસ.સી. વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર 75.00%
51 Patel Hetalben Rameshbhai 2020-21 ટી.વાય.બી.એસ.સી. ગણિતમાં ટોપર 65.30%
52 Patel Rutvik Girishbhai 2020-21 M.Sc. Part-1 રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 85%
53 Chaudhari Pinal 2020-21 M.Sc. Part-2 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 81%
54 પટેલ પ્રિયંકાબેન ભરતભાઈ 2020-21 M.Sc. Part-2 રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 80%
55 Pawar Pavan Laljibhai 2020-21 M.Sc. Part-2 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 70.90%
56 પટેલ કાજલબેન પ્રવીણભાઈ 2019-20 ટી.વાય.બી.એસ.સી. રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 77.70%
57 Chaudhari Pinal 2019-20 ટી.વાય.બી.એસ.સી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 69%
58 પટેલ પ્રિયંકાબેન ભરતભાઈ 2019-20 M.Sc. Part-1 રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 76.70%
59 Patel Khevna 2019-20 M.Sc. Part-2 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 63%
60 Patel Priyalben Arvindbhai 2019-20 M.Sc. Part-2 રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 78.30%
61 ગાંવિત સ્મિતા લક્ષમણભાઇ 2019-20 M.Sc. Part-3 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 82%
62 પટેલ અંકિતકુમારી શરદભાઇ 2018-19 એફ.વાય.બી.એસસી. રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 75.50%
63 ગણવીત કિંજલ ભરતભાઈ 2018-19 એફ.વાય.બી.એસસી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 68.20%
64 સતીયા દર્શન સુરેશભાઇ 2018-19 એફ.વાય.બી.એસસી. વનસ્પતિશાસ્ત્રમાં ટોપર 73.60%
65 પટેલ હેતાળ રમેશભાઈ 2018-19 એફ.વાય.બી.એસસી. ગણિતમાં ટોપર 74.50%
66 પટેલ કાજલબેન પ્રવીણભાઈ 2018-19 એસ.વાય.બી.એસ.સી. રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 85.20%
67 ભોયા રતુ જાનુભાઇ 2018-19 એસ.વાય.બી.એસ.સી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 78.40%
68 પટેલ અંજલિ જયંતીભાઇ 2018-19 એસ.વાય.બી.એસ.સી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 78.40%
69 પટેલ પ્રિયંકા ભરતભાઈ 2018-19 ટી.વાય.બી.એસ.સી. રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 80.90%
70 ગણવીત દર્શન જીતેન્દ્રભાઇ 2018-19 ટી.વાય.બી.એસ.સી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 70.90%
71 પટેલ ક્રિનાલબેન મનીષભાઇ 2018-19 એમ.એસ.સી. ભાગ 1 રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 69.15%
72 ગાંવિત સ્મિતા લક્ષમણભાઇ 2018-19 એમ.એસ.સી. ભાગ 1 માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 75.00%
73 પટેલ કાજલબેન પ્રવીણભાઈ 2017-18 એફ.વાય.બી.એસસી. રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 79.50%
74 ભોયા રતુભાઇ જાનુભાઇ 2017-18 એફ.વાય.બી.એસસી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 78.20%
75 પટેલ પ્રિયંકાબેન ભરતભાઈ 2017-18 એસ.વાય.બી.એસ.સી. રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 87.70%
76 ગણવીત દર્શન જીતેન્દ્રભાઇ 2017-18 એસ.વાય.બી.એસ.સી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 78.90%
77 પટેલ પ્રીતેશ મુકેશભાઈ 2017-18 ટી.વાય.બી.એસ.સી. રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 80.50%
78 ગાંવિત સ્મિતા લક્ષમણભાઇ 2017-18 ટી.વાય.બી.એસ.સી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 72.30%
79 પટેલ પ્રિયંકા ભરતભાઈ 2016-17 એફ.વાય.બી.એસસી. રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 80.57%
80 દેશમુખ અંજલીબેન જયંતીભાઈ 2016-17 એફ.વાય.બી.એસસી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 80.00%
81 પટેલ પ્રિતેશકુમાર મુકેશભાઈ 2016-17 એસ.વાય.બી.એસ.સી. રસાયણશાસ્ત્રમાં ટોપર 80.81%
82 ગણવીત સ્મિતા લક્ષ્મણભાઈ 2016-17 એસ.વાય.બી.એસ.સી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં ટોપર 80.09%
રમત સિદ્ધિ

 

ક્રમ નં. શૈક્ષણિક વર્ષ‌‌‌ પ્રતિયોગિતાનું નામ વિદ્યાર્થીનું નામ સિદ્ધિ
1 2022-23 V.N.S.G.U. Surat Inter collegiate Tournament Patel Neelkumar Nareshbhai 2nd Place – Silver Medal (Best Physique )
2 2022-23 V.N.S.G.U. Surat Inter collegiate Tournament Barat Kanaiya Ganajbhai Won Bronze Medal in Karate
3 2022-23 Mr. South Gujarat bodybuilding competition in gujarat 2023 Patel Neelkumar Nareshbhai 2nd Place – Silver Medal (Bodybuilding)
4 2022-23 Valsad District Powerlifting Championship 2023 Patel Abhaybhai Rajeshbhai 2nd Place – Silver Medal (Powerlifting )
5 2021-22 V.N.S.G.U. Surat Inter collegiate Tournament Patel Rahulkumar Ratilal 2nd Place University and selected for representing V.N.S.G.U. at The All India Inter-University Tournament (yogasana)
6 2021-22 V.N.S.G.U. Surat Inter collegiate Tournament Patel Adityakumar Pargneshbhai Won bronze medal in karate
7 2019-20 વી.એન.એસ.જી.યુ. સુરત ઇન્ટરકોલેજિએટ ટૂર્નામેન્ટ રાહુલકુમાર આર. પટેલ Selected for representing V.N.S.G.U. at the all India Inter-University tournament (Yogasana)
8 2018-19 વી.એન.એસ.જી.યુ. સુરત ઇન્ટરકોલેજિએટ ટૂર્નામેન્ટ સૌરભકુમાર એમ.પટેલ 2nd Place – Silver Medal (Shot Put)
2nd Place – Silver Medal (Discus Throw)
9 2018-19 ખેલમહાકુંભ 2018 જીલ્લા કક્ષા સૌરભકુમાર એમ.પટેલ 2nd Place – Silver Medal (Shot Put)
2nd Place – Silver Medal (Discus Throw)
10 સુનૈનાબેન એન. પટેલ પ્રથમ સ્થાન (યોગા)
11 સૌરભકુમાર એમ.પટેલ પ્રથમ સ્થાન (શોટ પુટ)
1st Place (Discus Throw)
12 વિકાસભાઇ આર. ભુસાર દ્વિતિય સ્થાન (હાઇ જમ્પ)
13 પ્રકાશ એમ. ગણવીત પ્રથમ સ્થાન (૮૦૦ મીટર દોડ)
દ્વિતિય સ્થાન ( ૧૫૦૦ મીટર દોડ)
14 2018-19 ખેલ મહાકુંભ 2018 તાલુકા કક્ષાએ બ્રિજલ એમ.પટેલ દ્વિતિય સ્થાન (ચેસ)
15 અમૃત આર. ઠાકરીયા દ્વિતિય સ્થાન (ચેસ)
16 સુજીત ડી.પટેલ દ્વિતિય સ્થાન (ચેસ)
17 એસઆરવી ગર્લ્સ ટીમ પ્રથમ સ્થાન (ખો-ખો)
18 એસઆરવી બોયઝની ટીમ દ્વિતિય સ્થાન (ટગ ઓફ વોર)
19 2017-18 વી.એન.એસ.જી.યુ. સુરત ઇન્ટરકોલેજિએટ ટૂર્નામેન્ટ સૌરભકુમાર એમ.પટેલ 2nd Place – Silver Medal (Shot Put)
3rd Place – Bronze Medal (Discus Throw)
20 2017-18 ખેલ મહાકુંભ 2017 જીલ્લા કક્ષાએ સૌરભકુમાર એમ.પટેલ 2nd Place – Silver Medal (Shot Put)
2nd Place – Silver Medal (Discus Throw)
21 નમ્રતા એમ.ગનવીત દ્વિતિય સ્થાન (આર્ચરી)
22 બ્રિજલબેન એમ.પટેલ તૃતીય સ્થાન (ચેસ)
23 2017-18 ખેલ મહાકુંભ 2017 તાલુકા કક્ષાએ સૌરભકુમાર એમ.પટેલ પ્રથમ સ્થાન (શોટ પુટ)
24 અમૃત આર. ઠાકરીયા પ્રથમ સ્થાન (૪૦૦ મીટર દોડ)
25 બ્રિજલબેન એમ.પટેલ દ્વિતિય સ્થાન (ચેસ)
26 કિશોર પી. કહોડોલિયા દ્વિતિય સ્થાન (ચેસ)
27 એસઆરવી ગર્લ્સ ટીમ પ્રથમ સ્થાન (ખો-ખો)
28 2016-17 વી.એન.એસ.જી.યુ. સુરત ઇન્ટરકોલેજિએટ ટૂર્નામેન્ટ સૌરભકુમાર એમ.પટેલ 3rd Place – Bronze Medal (Shot Put)
29 2016-17 ખેલ મહાકુંભ 2016 જીલ્લા કક્ષા પ્રિતેશભાઇ એમ.પટેલ દ્વિતિય સ્થાન (૮૦૦ મીટર દોડ)
30 2016-17 ખેલ મહાકુંભ 2016 તાલુકા કક્ષાએ એસઆરવી ગર્લ્સ ટીમ દ્વિતિય સ્થાન (ખો-ખો)
31 પ્રિતેશભાઇ એમ.પટેલ પ્રથમ સ્થાન (૮૦૦ મીટર દોડ)

 

પુરસ્કારો અને સિદ્ધિ

એફ.એન.આર.આઈ.એન.એન.પી.પી. -2019 (ફન્ડામેન્ટલ ઓફ ન્યુક્લિયર રિએક્ટર એન્ડ ઇન્ડિયન ન્યુક્લિયર પાવર પ્રોગ્રામ) - વલસાડ બી.કે.એમ સાયન્સ કોલેજમાં 25 સપ્ટેમ્બર 2019 ના રોજ રાજ્ય કક્ષાના સેમિનાર યોજાયો હતો. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠના છ વિદ્યાર્થીઓએ ભૌતિકશાસ્ત્રના રાજ્ય કક્ષાના સેમિનારમાં ભાગ લીધો હતો. સેમિનાર ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી (ગુજકોસ્ટ) દ્વારા પ્રાયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો, અને તેનો હેતુ સામાજિક કલ્યાણ માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા વિવિધ ટેકનોલોજી આધારિત વિચારોને પ્રકાશિત કરવાનો હતો. કોલેજના F.Y.B.Sc./S.Y.B.Sc. વિદ્યાર્થીઓ અન્ય કોલેજના અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓ સમકક્ષ પોસ્ટર અને પ્રેઝન્ટેશન ની સ્પર્ધા માં ભાગ લીધો હતો. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠના ત્રણ વિદ્યાર્થીઓ: નિધિ ગરાસીયા (એસ.વાય.), સોનલ પટેલ (એસ. વાય.), અવની આહિર (એફ.વાય.) પોસ્ટર પ્રેઝન્ટેશન સ્પર્ધામાં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. 

The Seminar was sponsored by the Gujarat Council of Science and Technology (GUJCOST) and aimed at bringing to light different technology-based ideas that can be used for social welfare. The college’s F.Y.B.Sc./S.Y.B.Sc. students competed with Postgraduate students in both oral and poster presentations

Gallery