મીડિયા

સમાચારપત્ર કવરેજ

 સંદેશ | 23 સપ્ટેમ્બર ’21 | ગુજરાતી

 Public-App | 21st September ’21 | Gujarati

દિવ્ય ભાસ્કર | 21 સપ્ટેમ્બર ’21 | ગુજરાતી

 Valsad Express | 20th September ’21 | Gujarati

સૂર્યસિંધુ | 20 માર્ચ ’20 | ગુજરાતી

દિવ્ય ભાસ્કર | 18 માર્ચ ’20 | ગુજરાતી

સંદેશ | 12 જુલાઇ ’18 | ગુજરાતી

ગુજરાત મિત્ર | 11 જુલાઈ ’18 | ગુજરાતી

દમણ ગંગા ટાઇમ્સ | 9 જુલાઇ ’18 | ગુજરાતી

દિવ્ય ભાસ્કર | 9 જુલાઇ ’18 | ગુજરાતી

Press Kit

Shrimad Rajchandra Love and Care (SRLC), is an initiative of Shrimad Rajchandra Mission Dharampur to offer service and bring joy to the lives of the underserved sections of society. Inspired by Shrimad Rajchandraji and guided by Pujya Gurudevshri, SRLC’s holistic, multi-pronged community support and development programmes are powered by genuine empathy, love and care of highly motivated volunteers. SRLC, constantly endeavours to deliver high quality, charitable, sustainable initiatives for the welfare of mankind, animals and the environment.

Download Materials
SRLC Brochure | NGO Profile